Us presentem el POUM de Figueres i us expliquem què és

Data:

El divendres 18 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l’aprovació definitiva del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Figueres (POUM).

Què és el POUM

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació urbanística que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (article 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d’aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012).

Els plans d’ordenació urbanística municipal són l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i generalment abasten un sol terme municipal, encara que també poden abastar-ne més d’un.

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim:

  1. Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
  2. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  3. Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  4. Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

La formulació d’un POUM, amb àmbit d’un sol municipi, correspon a l’ajuntament d’acord amb l’article 76.2; sense perjudici  de les especificitats previstes pels POUM plurimunicipals.

En el supòsit que les necessitats urbanístiques del municipi facin convenient estendre el planejament a altres termes municipals veïns, la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) corresponent o el conseller o consellera del DTES poden disposar la formació d’un pla conjunt.

Els òrgans competents per a l’aprovació inicial dels instruments de planejament general poden acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderrocament, en àmbits determinats, amb la finalitat d’estudiar la formulació del POUM.

La competència per aprovar definitivament el POUM correspon a la CTU en els municipis de menys de 100.000 habitants; als restants municipis és el conseller o la consellera del DTES qui l’aprova definitivament, previ  informe de la CTU.

Voleu consultar el POUM de Figueres ?

Podeu trobar tota la documentació relativa al nou planejament en aquest enllaç

Compartir:

spot_img

Popular

Relacionats

Per Santa Creu, pengem la bandera de Figueres al balcó

Figueres recupera la campanya “Per Santa Creu, pengem la...

Els llibres de casa per a aquest Sant Jordi

El Diari de Figueres us presenta, gràcies al treball...

Escolliu amb el Diari de Figueres el cartell més popular de la història de les Fires

El Diari de Figueres us proposa fer "like" en...

Visca els arbres!!!

500 nens i nenes de tercer i quart de...