Figueres recupera la Nit del Comerç

Data:

Figueres recupera la Nit del Comerç el mes de novembre. Una celebració que tindrà com a eix principal uns premis nous que distingiran els principals actors que contribueixen a mantenir l’estructura comercial de la ciutat. Tindrà lloc el proper 23 de novembre, a les 20.30h a Caputxins.

Aquesta convocatòria lliurarà cinc guardons:

  • Premi al Comerç de l’Any
  • Premi al Comerç Emblemàtic
  • Premi al Comerç de Barri
  • Premi als Mercats de Figueres
  • Premi a la tasca de contribució a la Promoció i Coneixement del Comerç de la ciutat.

També es lliuraran distincions per tots aquells comerços que compleixen 25, 50 i 100 anys de la seva activitat.

Els establiments poden presentar les seves candidatures a una o més categories, a través del formulari que trobaran a l’adreça (bit.ty/NitComerçFigueres) a partir del dimarts dia 3 i fins al dia 24 d’octubre. Un jurat integrat per les entitats convocants, més representants de l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Cambra de Comerç de Girona seran els encarregats d’avaluar les candidatures i atorgar els premis.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és guardonar els establiments que dinamitzen els espais comercials dins la trama urbana i aporten solucions de conveniència als clients i els comerços que, amb la seva millora constant, desenvolupen noves propostes i models de negoci per donar resposta a les noves demandes dels clients. També es vol posar l’accent en el capital humà del comerç i dels mercats, que contribueix a fer de Figueres una ciutat moderna i emprenedora.

Es reconeixeran com a valors implícits d’aquest comerç la innovació, per la constant evolució i com a motor de creixement; la proximitat, per la funció social d’adaptació i servei al client; la sostenibilitat, pel seu compromís i col·laboració amb l’entorn, i l’emprenedoria, per la iniciativa i la creativitat en la seva proposta.

Premi al Comerç de l’Any

Aquesta categoria  reconeix un establiment que hagi destacat durant l’any. Pot tractar-se d’un comerç que hagi brillat en qualsevol dels aspectes que engloben el fet comercial. Es premiarà aquell comerç que hagi excel·lit en innovació, en sostenibilitat, en corresponsabilitat social, en expansió, en creació de llocs de treball, o en qualsevol altra faceta comercial.

Premi al Comerç de Barri

Un reconeixement per al comerç que, per la seva localització, implantació i identitat, desenvolupa una funció social i alhora vertebradora del barri on s’ubica.

Premi al Comerç Emblemàtic

Aquest guardó distingeix aquell establiment comercial emblemàtic en actiu que formi part del catàleg del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Figueres, que destaqui per la singularitat en la seva activitat comercial, així com per la preservació i el manteniment dels elements catalogats, i que sigui símbol i expressió de la identitat de Figueres.

Premi Mercats de Figueres

Premi a la millor iniciativa del mercat de la fruita i la verdura o del mercat de la roba: en reconeixement de la singularitat de les parades presents els dimarts, dijous i dissabtes als mercats de la plaça del Gra i de la plaça Catalunya i els dijous al mercat de la roba del Passeig Nou i voltants.

Premi a la tasca de Contribució a la Cromoció i Coneixement del Comerç de la ciutat

En reconeixement de la trajectòria professional o el lideratge d’una persona -empresària o empleada-, o entitat que contribueixi o hagi contribuït al desenvolupament, la millora, la dinamització o la promoció del comerç de Figueres, així com dels valors que són inherents al comerç de trama urbana: proximitat, innovació, sostenibilitat i emprenedoria.

Premi de Reconeixement a l’Antiguitat Comercial

Reconeixement per a tots aquells establiments que acreditin que durant l’any 2023 han complert els 25, 50 o 100 anys de la seva activitat comercial. També qualsevol altra xifra rodona a partir dels 100 anys.

NIT DEL COMERÇ DE FIGUERES 2023

Bases

Comerç Figueres Associació i el setmanari de l’Alt Empordà, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, organitzen, conjuntament, la Nit del Comerç 2023, per contribuir a la dinamització i promoció de l’activitat empresarial comercial, així com a un millor coneixement del món del comerç de Figueres. La ciutat té una àmplia oferta comercial i destaca per ser el principal centre comercial a cel obert del Nord de Catalunya.

En aquesta edició de la Nit del Comerç de Figueres es vol reconèixer els principals actors que contribueixen a mantenir l’estructura comercial de la ciutat; els establiments que dinamitzen els espais comercials dins la trama urbana i aporten solucions de conveniència als clients i els comerços que, amb la seva millora constant, desenvolupen noves propostes i models de negoci per donar resposta a les noves demandes dels clients. I també es vol posar l’accent en el capital humà del comerç i dels mercats, que contribueix a fer de Figueres una ciutat moderna i emprenedora. Així mateix, es vol fer un reconeixement a tots aquells comerços que compleixen 25, 50 i 100 anys de la seva activitat.

Es reconeixeran com a valors implícits d’aquest comerç la innovació, per la constant evolució i com a motor de creixement; la proximitat, per la funció social d’adaptació i servei al client; la sostenibilitat, pel seu compromís i col·laboració amb l’entorn, i l’emprenedoria, per la iniciativa i la creativitat en la seva proposta.

1.       OBJECTE

Els organitzadors convoquen la Nit del Comerç amb l’objectiu de reconèixer i promocionar tant les iniciatives que contribueixen a fer créixer el model de comerç de proximitat innovador, com aquells establiments, persones o entitats que han destacat per la seva trajectòria en el món del comerç local. Això també inclou el comerç de barri i els mercats de la fruita i la verdura i de la roba que tenen lloc setmanalment.

El premi consta de sis categories:

CATEGORIES

1.       Premi al comerç de l’any

2.       Premi al comerç emblemàtic

3.       Premi al comerç de barri

4.       Premi Mercats de Figueres

5.       Premi de reconeixement a l’antiguitat comercial

6.       Premi a la tasca de contribució a la promoció i coneixement del comerç de la ciutat

2.       PARTICIPANTS I REQUISITS

Poden presentar la seva candidatura al premi totes les persones físiques o jurídiques (titulars d’establiments comercials, de parades de mercats municipals, associacions de comerciants territorials o sectorials i associacions de venedors de mercats municipals) que contribueixin o hagin contribuït a millorar el teixit comercial i els mercats de la ciutat de Figueres, també aquelles entitats que hagin contribuit en potenciar el comerç a la ciutat i que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el primer apartat i que compleixin les condicions que es detallen al punt 6 sobre descripció de les categories.

Són candidates al premi tant les propostes que arribin mitjançant sol·licitud de les persones indicades al paràgraf anterior com les que hagin estat proposades d’ofici pel jurat i compleixin el que estableix aquest mateix punt i els criteris de les categories del punt 6. A més, cal que totes les propostes s’hagin desenvolupat o hagin entrat en funcionament fins a la data de convocatòria del present premi.

Si les sol·licituds inicials no reuneixen els requisits exigits, es requerirà per correu electrònic a la persona sol·licitant que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte per mitjans telemàtics. En el mateix correu s’indicarà que, si no es fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

3.       SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Els documents de sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria s’han de presentar a través del formulari que es troba a emporda.info

Les persones participants podran presentar la seva candidatura a una o diverses categories.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

*         El formulari consta d’un full de proposta de candidatura, que s’ha d’omplir sencer.

*         Una memòria explicativa de la iniciativa, l’establiment o la trajectòria professional, acompanyada, si és possible, de fotografies, articles de premsa o qualsevol altra documentació que aporti més informació sobre la candidatura presentada.

El termini de presentació de candidatures serà del 3 al 24 d’octubre de 2023. Les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants es tracten d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

4.       JURAT

El jurat el presidirà el regidor o la regidora de comerç de l’Ajuntament de Figueres o la persona en qui delegui, i estarà integrat pels càrrecs següents:

*         El/la president/a de Comerç Figueres Associació

*         Un/a representant del setmanari de l’Alt Empordà

*         Un/a representant de la Cambra de Comerç de Girona

*         El/la Conseller/a de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

*         Un/a tècnic/a especialista de promoció del comerç de l’Ajuntament de Figueres

*         Secretari, amb veu però sense vot, designat pel setmanari de l’Alt Empordà

El jurat puntuarà les candidatures basant-se en els criteris establerts en cada categoria, d’acord amb l’apartat 6, i el premi s’atorgarà a aquella proposta que hagi obtingut més punts, sempre que compleixi amb els requisits detallats al punt 2 de la convocatòria i la normativa d’aplicació.

Si alguna de les persones membres del jurat no pot assistir a la reunió, pot emetre el seu vot per escrit i trametre’l a la Secretaria del premi, o bé delegar la seva assistència a les reunions a una altra persona de la mateixa organització.

Si, a criteri del jurat, cap de les candidatures presentades en alguna de les categories reuneix els requisits suficients per ser guardonada, la categoria en qüestió es pot declarar deserta. El jurat pot proposar un premi o una menció especial tant en les categories estipulades com fora d’aquestes, si ho considera oportú.

El jurat pot recomanar, de manera motivada, altres candidatures a les diverses categories del premi quan les propostes presentades no assoleixin la puntuació mínima de 5 punts.

5.       PREMI

CONTINGUT

El premi consistirà en el lliurament d’un guardó commemoratiu per a les candidatures guanyadores de cadascuna de les categories.

LLIURAMENT

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte que se celebrarà el dia 23 de novembre de 2023 a l’auditori de Caputxins de Figueres.

6.       DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES

6.1     Premi a la tasca de contribució a la promoció i coneixement del comerç de la ciutat

En reconeixement de la trajectòria professional o el lideratge d’una persona -empresària o empleada-, o entitat que contribueixi o hagi contribuït al desenvolupament, la millora, la dinamització o la promoció del comerç de Figueres, així com dels valors que són inherents al comerç de trama urbana: proximitat, innovació, sostenibilitat i emprenedoria.

Aspectes destacats de la categoria: el talent, la trajectòria professional i la contribució a la promoció i el progrés del comerç de la ciutat. La proposta es valorarà fins a un màxim de 10 punts en funció dels criteris següents:

*         La TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL, amb el lideratge i el procés continuat en el temps d’implicació en el sector del comerç de la ciutat.

*         El TALENT per la referència i el prestigi de l’activitat desenvolupada.

*         La IMPLICACIÓ en la projecció dels VALORS que són inherents al comerç de la ciutat.

*         La contribució i aportació a l’EVOLUCIÓ del comerç de la ciutat.

L’objectiu és el reconeixement del talent i la trajectòria professional a favor del comerç de Figueres.

6.2     Premi al comerç emblemàtic

En reconeixement d’aquell establiment comercial emblemàtic en actiu que formi part del catàleg del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Figueres, que destaqui per la singularitat en la seva activitat comercial, així com per la preservació i el manteniment dels elements catalogats, i que sigui símbol i expressió de la identitat de Figueres.

Aspectes destacats de la categoria: la singularitat o la preservació i el manteniment de l’establiment comercial. Es valorarà la proposta fins a un màxim de 10 punts en funció dels criteris següents:

*         La SINGULARITAT vinculada a un o més d’aquests aspectes:

–         El manteniment de pràctiques comercials ancestrals (venda a doll i a granel, ús de fórmules tradicionals, etc.)

–         L’exclusivitat del negoci o de l’activitat

–         Les pràctiques de producció artesanal (obradors d’establiments vinculats a l’alimentació, tallers d’activitats artesanals…)

–         Els reconeixements i mèrits per la qualitat del producte.

*         La bona PRESERVACIÓ i MANTENIMENT de l’establiment comercial respectant tant el valuós patrimoni, com l’actiu cultural de primer nivell que simbolitza.

L’objectiu és el reconeixement a la singularitat i/o a la preservació i al manteniment a favor del comerç emblemàtic de Figueres.

6.3     Premi al comerç de barri

En reconeixement del comerç que, per la seva localització, implantació i identitat, desenvolupa una funció social i alhora vertebradora del barri on s’ubica.

Aspectes destacats de la categoria: la singularitat, la referència territorial, la vocació de servei i les xarxes de col·laboració. Es valora la proposta fins a un màxim de 10 punts en funció dels criteris següents:

*         La SINGULARITAT dels establiments comercials que, a partir de la decoració, la gamma de producte, l’antiguitat de l’establiment i la qualitat del producte i servei percebut pels clients, donin una identitat comercial al barri del qual formen part.

*         La REFERÈNCIA que per al mateix barri i veïnat té, i la seva contribució a millorar la qualitat de vida dels residents, i a revitalitzar, dignificar o potenciar el barri.

*         La proximitat al client i la VOCACIÓ DE SERVEI, ja que aporta solucions de conveniència i satisfà les necessitats més immediates i properes de la població resident.

*         La iniciativa agrupada o XARXES DE COL·LABORACIÓ (entre comerços, serveis i entitats en general) que impliquin revitalitzar i promocionar el teixit comercial i de barri, així com evolucionar cap a nous models de gestió del comerç i l’espai comercial.

L’objectiu final d’aquest premi és posar en relleu la contribució que destacats establiments, per la seva relació directa amb l’entorn, fan al teixit territorial d’un determinat barri de la ciutat de Figueres.

6.4     Premi Mercats de Figueres

Premi a la millor iniciativa del mercat de la fruita i la verdura o del mercat de la roba: en reconeixement de la singularitat de les parades presents els dimarts, dijous i dissabtes als mercats de la plaça del Gra i de la plaça Catalunya i els dijous al mercat de la roba del Passeig Nou i voltants.

Aspectes destacats de la categoria: La proposta es valorarà fins a un màxim de 10 punts en funció dels criteris següents:

—       Per les seves característiques estètiques, que representen una imatge distintiva.

—       Per la gamma de la seva oferta de productes.

—       Per l’antiguitat.

—       Pels elements d’innovació.

—       Per la qualitat del seu servei al consumidor.

—       Pel seu valor afegit en l’acte de venda.

L’objectiu final és consolidar el reconeixement per part de la ciutat de la tasca dels comerciants de les parades dels mercats municipals. Especialment, es vol reconèixer les iniciatives empresarials que aporten valor afegit i que contribueixen a fer de Figueres una ciutat moderna i emprenedora i els seus mercats, un valor en alça i un pol d’atracció tant per a la gent de la comarca com per a tots els seus visitants.

6.5     Premi de reconeixement a l’antiguitat comercial

Es reconeixeran tots aquells establiments que acreditin que durant l’any 2023 han complert els 25, 50 o 100 anys de la seva activitat comercial. També qualsevol altra xifra rodona a partir dels 100 anys.

Amb aquest premi es vol donar valor al fet d’estar al capdavant d’un establiment durant tant de temps. No és una tasca fàcil, ja que suposa superar moments de crisi, dificultats per trobar el relleu generacional, per adaptar-se als nous temps i per conviure amb fórmules empresarials més modernes i dinàmiques. Hi ha tantes possibilitats de conflictes, de divergències, d’entrebancs de tota mena, que quan una empresa arriba a complir un aniversari, és de justícia que rebi aquest petit homenatge.

Caldrà que juntament amb la memòria explicativa s’aportin els documents relatius a la data d’inici de la vida de l’empresa i a la seva continuïtat fins als nostres dies. Els documents no hauran d’oferir dubte sobre la seva autenticitat.

El fil de la continuïtat de l’empresa vindrà marcat per l’activitat, d’acord amb l’evolució pròpia del sector, o bé per la relació familiar o d’associació empresarial amb els fundadors. En cas de dubte, el jurat tindrà la darrera decisió al respecte.

No impedirà l’atorgament del premi el fet d’haver traslladat l’establiment a un local diferent de l’originari, sempre que ambdós es trobin dins la ciutat de Figueres.

L’objectiu final d’aquest premi és reconèixer l’esforç dels comerciants figuerencs que fa temps que diàriament apugen la persiana del seu establiment i que contribueixen, amb aquest gest, a oferir un servei de qualitat, a fer que la ciutat sigui més acollidora, i a convertir Figueres en un lloc on viure i comprar sigui molt més agradable.

6.6     Premi al comerç de l’any

Categoria per fer el reconeixement a un establiment que hagi destacat durant l’any. Pot tractar-se d’un comerç que hagi brillat en qualsevol dels aspectes que engloben el fet comercial. Es premiarà aquell comerç que hagi excel·lit en innovació, en sostenibilitat, en corresponsabilitat social, en expansió, en creació de llocs de treball, o en qualsevol altra faceta comercial.

Aspectes destacats de la categoria: l’excel·lència comercial de l’establiment en un àmbit concret. Es valorarà la proposta fins a un màxim de 10 punts en qualsevol dels criteris següents:

– innovació: iniciativa empresarial que adopta nous models de negoci, nous tipus de botigues, nous mercats, ús de noves tecnologies.

– sostenibilitat: pràctiques que garanteixin un consum responsable, com ara reducció de residus, estalvi d’energia i d’aigua, venta de producte ecològic i de proximitat.

– responsabilitat social: pràctiques que impliquin un compromís amb la comunitat, com ara els serveis de proximitat, l’accessibilitat, la inserció laboral de persones amb especial dificultat d’integració (diversitat funcional, risc d’exclusió social, etc.).

– expansió: comerç figuerenc que s’ha estès per altres mercats i que ha donat valor i difós amb orgull el seu origen.

– creació de llocs de treball: establiment que ha generat una quantitat important de llocs de treball i, especialment, en alguns col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat de treball (dones, persones majors de 50 anys ..)

L’objectiu és el reconeixement a un establiment que durant l’any s’hagi distingit en la seva activitat comercial.

La valoració de les candidatures presentades a les diferents categories es farà en funció dels criteris esmentats a cadascuna, considerats en el seu conjunt. El jurat podrà prioritzar aquells que consideri més adients a la finalitat del premi.

7.       CONDICIONS GENERALS

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les seves bases.

Compartir:

spot_img

Popular

Relacionats

Les coses d’en Xavi Jiménez. Encarant el 50è aniversari del Museu Dalí

Aviat es celebraran els 50 anys de l'obertura del...

Oriol Font i Esther López guanyen el 38è Open de Fires de tennis

Les instal•lacions del Club Tennis Figueres han acollit dissabte 20 de...

La Ciutat de Barcelona dedicarà uns jardins a la figuerenca Montserrat Minobis

La Ponència del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona, reunida...

La UE Figueres es queixa d’haver estat exclosa de la Copa del Rei 2024/2025

La Junta Directiva de la Unió Esportiva Figueres es...